Nowa droga asfaltowa w sołectwie Nadróż

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR – DAR” Marian Tompalski” zakończyło realizację na rzecz Gminy Rogowo zadania pn. Budowa drogi gminnej nr 120 507C w miejscowości Nadróż.

Droga ta stanowi już komfortowe połączenie między drogą powiatową (naprzeciwko świetlicy wiejskiej w Nadrożu) a drogą wojewódzką.

Prace obejmowały budowę odcinka drogi o długości 586 m, ponadto zostały wykonane zjazdy do pól i posesji, chodnik szerokości 1,5 m i oznakowanie.

13.05.2024 dokonano odbioru końcowego, w którym udział wzięli pracownicy Urzędu Gminy w Rogowie oraz inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel wykonawcy.

Wartość zadania brutto opiewa na kwotę 1.090.010,13 zł.

Zadanie realizowane jest ze środków własnych oraz ze środków w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy.

IMG 6928

IMG 6930

 

IMG 6931

Bez tytułu

 

 

Budowa nowych i przebudowa istniejących placów zabaw na terenie Gminy Rogowo

image001

Zadanie współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER„ objętego Programem w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Budowa nowych i przebudowa istniejących placów zabaw na terenie Gminy Rogowo:

1) przebudowa placu zabaw na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 284 w miejscowości Borowo;

Plac zabaw w Borowie 1

Plac zabaw w Borowie 2

2) budowa placu zabaw na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 85/9 w miejscowości Huta-Chojno;

huta Chojno 1

Plac zabaw w Hucie Chojno

Plac zabaw w Hucie Chojno 3

3) przebudowa placu zabaw na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 69/5 w miejscowości Nadróż;

pz nadroz 

4) przebudowa placu zabaw na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 163/15 w miejscowości Sosnowo;

Plac zabaw w Sosnowie 1

Plac zabaw w Sosnowie 2

5) budowa placu zabaw na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 366/2 w miejscowości Wierzchowiska.

Plac zabaw w Wierzchowiskach 1

Plac zabaw w Wierzchowiskach 2

 

tablica pz

Wartość zadania: 249.095,91 zł

 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 120513C Nadróż – Huta

Przebudowa drogi w Nadrożu co raz bliżej!

19 lipca 2023 w Urzędzie Gminy została zawarta umowa pomiędzy Gminą Rogowo, reprezentowaną przez Zbigniewa Zgórzyńskiego - Wójta Gminy oraz Joannę Zakierską – Zastępcę Skarbnika Gminy a Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR – DAR” Marian Tompalski, reprezentowanym przez Krzysztofa Kowalczyka - Pełnomocnika, dotycząca wykonania robót budowlanych w ramach zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 120513C Nadróż - Huta.

Prace obejmą odcinek o dł. 400 m i będą polegały m.in. na korytowaniu drogi, przygotowaniu warstwy odsączającej, warstwy dolnej z kruszywa łamanego gr. 15 cm, warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm oraz powierzchniowym utrwalaniu nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym. Wykonane zostaną zjazdy do nieruchomości i gruntów rolnych.

Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy w terminie do 30.09.2023 r.

Wynagrodzenie dla Wykonawcy wyniesie 312 579,90 zł. Na remont fragmentu drogi Nadróż-Huta nasz samorząd otrzymał dofinansowanie w kwocie 108 000 zł w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

drog Ndroz huta 1

 

Przebudowaliśmy drogę w Nadrożu
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR – DAR” zakończyło właśnie etap robót budowlanych w ramach zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 120513C Nadróż - Huta.
Prace obejmowały odcinek o dł. 400 m i polegały m.in. na korytowaniu drogi, przygotowaniu warstwy odsączającej, warstwy dolnej z kruszywa łamanego gr. 15 cm, warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm oraz powierzchniowym utrwalaniu nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym.
Wykonane zostały zjazdy do nieruchomości i gruntów rolnych.
Wynagrodzenie dla Wykonawcy wyniosło 312 579,90 zł. Na remont fragmentu drogi Nadróż-Huta nasz samorząd otrzymał dofinansowanie w kwocie 108 000 zł w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

drog Ndroz huta 2

drog Ndroz huta 3

img 20231025 135827

 

drog Ndroz huta tablica

 

 

 

 

„Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” został zaakceptowany

Wniosek Gminy Rogowo o przyznanie dofinansowania projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” został zaakceptowany.

ppgr grafika granty kopia

Gmina Rogowo otrzyma 209 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego. Czekamy na podpisanie stosownych umów z Grantodawcą, czyli Skarbem Państwa - Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Następnym etapem będzie zakup sprzętu przez Gminę Rogowo w ramach zamówienia publicznego.

Z powodu popularności projektu Grantodawca odgórnie obniżył wartość jednego laptopa/komputera do 2500 zł, a tabletu do 1000zł.

O postępach prac będziemy Państwa informować poprzez stronę internetową i Facebooka.

 

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którego zadaniem jest wyłącznie poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, Gmina Rogowo otrzymała dofinansowanie na:

  • Przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Stary Kobrzyniec- droga gminna nr 120518C.

Okres realizacji zadania: październik 2022.
Ogółem wartość projektu 49 316,08 zł.
Pozyskane dofinansowanie 39 452,00 zł.
Środki własne 9 864, 08 zł.

  • Budowę przejścia dla pieszych w miejscowości Sosnowo- droga gminna nr 120537C.

Okres realizacji zadania: październik 2022.
Ogółem wartość projektu 30 768, 08 zł
Pozyskane dofinansowanie 24 614,00 zł.
Środki własne 6 154,08 zł.

 

228024765 1661328910721540 4899082241856200212 n

MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA TERENIE GMINY ROGOWO

baner fotowoltaika

 

Projekt „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Rogowo” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Czytaj więcej: MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA TERENIE GMINY ROGOWO

Gmina Rogowo otrzymała 1 900 000 zł na inwestycję

droga lasoty

Gmina Rogowo otrzymała 1 900 000 zł na inwestycję: Przebudowa drogi gminnej 120508C w miejscowości Lasoty. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy pozyskają 1,5 km dobrej drogi.

Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Rogowo

zagospodkompleksu

Dnia 17 czerwca 2021 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Rogowo.

 IMG 20210901 085951     IMG 20210901 090044

IMG 20210901 090058    IMG 20210901 090120

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 79 127,00 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Przebudowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo – Ruda (Przeszkoda) o długości 0,68056 km

Tablica Przeszkoda

9 listopada 2020 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji  pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami do długości 0,670 km”, w obrębie geodezyjnym Ruda dz. nr 48/3, realizowanej jako „Przebudowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo – Ruda (Przeszkoda) o długości 0,68056 km”.

DSC08494   DSC08505

DSC08500    DSC08535

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w kwocie 62 980,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 279 874,21 zł.

 

„Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Rogowo”

pzis 201912 1

W grudniu 2019 r. dokonano odbiorów inwestycji pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Rogowo”, realizowanych w ramach PROW 2014-2020. Koszt nowopowstałego placu zabaw w miejscowości Rogowo (Plebanka) wyniósł 51 295,43 zł, natomiast siłowni zlokalizowanej w Nadrożu – 9 963,00 zł. Gmina Rogowo pozyskała dofinansowanie w wysokości 32 034,00 zł.

pzis2019 1  pzis2019 2

pzis2019 3  pzis2019 4

pzis2019 5  pzis2019 6

Gmina Rogowo beneficjentem projektu „Zdalna Szkoła”

zdalnaszkola2020 1

Gmina Rogowo stała się beneficjentem grantu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i otrzymała dofinansowanie w wysokości 60.000 zł na zakup 22 laptopów i 5 routerów LTE dla uczniów i nauczycieli, umożliwiających realizację zdalnego nauczania.
Projekt „Zdalna Szkoła” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanego zakażeniami koronawirusem.

Czytaj więcej: Gmina Rogowo beneficjentem projektu „Zdalna Szkoła”

Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejski Ośrodek Kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowy zaplecza OSP

„Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejski Ośrodek Kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowy zaplecza OSP”

Tablice WOK25032020

Projekt zrealizowano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, mający na celu wsparcie lokalnego rozwoju

oraz poprawę infrastruktury publicznej oraz jakości życia mieszkańców na obszarze

„Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023 r.,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

DSC05982

Rozbudowa drogi gminnej na 120540C Szczerby od km 0+000 do km 1+872

Tablice Szczerby 3 1

Projekt zrealizowano w ramach operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich  rodzajów małej infrastruktury, w  tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Celem projektu było wsparcie lokalnego rozwoju oraz poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę drogi gminnej. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 1 715 310,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 510 008,85 zł. 

DSC04878DSC04885

DSC04894DSC04897

 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami do długości 0,400 km w obrębie geodezyjnym Stary Kobrzyniec

Tablica informacyjna Droga Kobrzyniec

22 października 2019 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami do długości 0,400 km w obrębie geodezyjnym Stary Kobrzyniec”, realizowanej jako „Przebudowa drogi gminnej nr 120502C Stary Kobrzyniec – Pinino na odcinku 0+000 do km 0+380”.

DSC04752 DSC04791

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w kwocie 35 720,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 150 260,86 zł.

 

Tuesday the 16th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na polityka prywatnosci.

Jesli akceptujesz ciasteczka z tej strony wcisnij.

EU Cookie Directive Module Information