W 2016 r. Gmina Rogowo zrealizowała następująca inwestycję drogową: Przebudowa drogi gminnej nr 120506C Nadróż (Czereśnie) od km 0+000 do km 1+597, czyli o długości 1,597 km.
Przebudowie poddana został droga o zniszczonej nawierzchni tłuczniowej (kamiennej). Przebudowa drogi została przeprowadzona w wydzielonych liniami granicznymi istniejących pasach drogowych. Nie istniała potrzeba poszerzenia na potrzeby przebudowy drogi istniejących pasów drogowych o nieruchomości przyległe do drogi.
W ramach planowanej przebudowy przedmiotowej drogi wykonana została nowa konstrukcja drogi. Wykonana została nowa nawierzchnia jezdni z masy betonu asfaltowego (BA) na całej długości, czyli długości 1,597 km i szerokości 450 cm, z jednoczesnym zabezpieczeniem istniejącej nawierzchni przed całkowitą degradacją poprzez wykorzystanie jej jako podbudowy pod nową nawierzchnię. W ten sposób wzmocniona została konstrukcja drogi, poprawiła się równość jezdni, zwiększył się stopień bezpieczeństwa jak i komfort  jazdy  uczestników  ruchu.
Istniejąca zniszczona nawierzchnia tłuczniowa na całym odcinku została wyprofilowana, a następnie uzupełniona i wzmocniona warstwą tłucznia kamiennego o grubości 7 cm. Na odcinku od km 1+215 do km 1+597 nawierzchnia tłuczniowa została poszerzona o szerokość do ok. 100 cm (w celu uzyskania szerokości warstwy tłuczniowej do 500 cm). Na poszerzeniu ułożona została warstwa odsączająca (odcinająca) o grubości 15 cm z piasku. Na wykonanej warstwie odsączającej ułożona została podbudowa z tłucznia kamiennego (kamienia łamanego) o grubości 22 cm.
Na przygotowanej w taki sposób podbudowie tłuczniowej (kamiennej), na szerokości 470 cm, położona została warstwa wiążącą z masy betonu asfaltowego (BA) o grubości 4 cm, a na niej, na szerokości 450 cm, położona została warstwa ścieralna  z masy betonu asfaltowego (BA), o grubości 3 cm.
Nawierzchnia jezdni wykonana została z odpowiednim spadkiem w celu umożliwienia swobodnego spływu wody opadowej i roztopowej w kierunku poboczy.
W ten sposób wykonana została konstrukcja drogi o dopuszczalnym nacisku przynajmniej do 80 kN/oś przy kategorii ruchu KR1.
Pobocza gruntowe zostały wyprofilowane, uzupełnione, poszerzone i zagęszczone. Szerokość poboczy do ok. 75 cm. Nadany został spadek poboczy w kierunku skraja drogowego i lokalnie występujących rowów przydrożnych.
Występujące lokalnie rowy przydrożne zostały otworzone, a więc przywrócone do stanu pierwotnego. Dotykowo na pewnych fragmentach wykonano kolejne odcinki rowów przydrożnych.
Odwodnienie jezdni z wód opadowych i roztopowych wykonane zostało, przy wykorzystaniu spadków poprzecznych i podłużnych, na pobocza i skraj pasa drogowego i do lokalnie występujących rowów przydrożnych.
Wykonane zostało w początku drogi odpowiednie połączenie (skrzyżowanie) z drogą powiatową nr 2211C Brzuze – Nadróż. W końcu drogi wykonane zostało odpowiednie połączenie z drogą gminną biegnącą już na terenie gminy Brzuze. Wykonane zostały odpowiednie włączenia dróg dojazdowych dochodzących do przedmiotowego odcinka.
Zjazdy do posesji zabudowanych oraz zjazdy polne utwardzone zostały warstwą masy mineralno-asfaltowej z betonu asfaltowego. Pod zjazdami ułożone zostały przepusty do przeprowadzenia wód w rowach przydrożnych z jednej strony zjazdu na drugą stronę zjazdu.
Wprowadzono odpowiednie oznakowanie pionowe.
Koszty przebudowy przedmiotowego ostatniego odcinka drogi gminnej (dokumentacja techniczna, roboty budowalne,  i nadzór inwestorski) wyniósł 433.748 zł.
Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia Gmina Rogowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 263.234 zł ze środków Unii Europejskiej tj. z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie Wsparcie inwestycji zawiązanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym  inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Sunday the 21st. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na polityka prywatnosci.

Jesli akceptujesz ciasteczka z tej strony wcisnij.

EU Cookie Directive Module Information